Mail Rashmi at:
rashmikhilnani@yahoo.co.uk

Or call Rashmi at:
+44 (0)20 7370 2441